آخرین مطالب

اعترافی برای کشف

اعترافی برای کشف    من به تمام متن های نوشته شده   به تمام نویسندگان  به نویسندگانی که شاهکاری خلق کردند  به تمام آدم های این دنیا که متنی نوشتند 

خاطرات

  خاطرات  ميپرستمت  آنگونه كه خاطراتت را صيقل دادم  و چون گردنبند قيمتى  در صندوقچه قلبم گذاشتم  گاهی آن را میگشایم  گردنبند را به گردن مياويزم و در آینه خیال

تلخ

  تلخ برايم که تمام شدی خاطراتت را مرور کردم خنده‌‌ای تلخ  از جانم برخاست  از زهری كه سالها بر جانم زده بودی. ✍🏻محبوبه نورمندی پور  

آخرین شعر‌ها

اعترافی برای کشف

اعترافی برای کشف    من به تمام متن های نوشته شده   به تمام نویسندگان  به نویسندگانی که شاهکاری خلق کردند  به تمام آدم های این دنیا که متنی نوشتند 

خاطرات

  خاطرات  ميپرستمت  آنگونه كه خاطراتت را صيقل دادم  و چون گردنبند قيمتى  در صندوقچه قلبم گذاشتم  گاهی آن را میگشایم  گردنبند را به گردن مياويزم و در آینه خیال

تلخ

  تلخ برايم که تمام شدی خاطراتت را مرور کردم خنده‌‌ای تلخ  از جانم برخاست  از زهری كه سالها بر جانم زده بودی. ✍🏻محبوبه نورمندی پور  

آخرین نامه‌ها