آخرین مطالب

پایان پاییز

🍁پایان پاییز🍁  در فصل پاییز    در فصل رقص برگ و باد  در کوچه‌های ولیعصر قدم بر برگ چنار میگذارم و میگذرم.  صدای قار‌قار کلاغ‌ها، فضا را وهم انگیز

تمامیت

تمامیت زمستان چند سال پیش بود که راهی سفر شدم. آن روز مثل همیشه به موقع رسیدم. وقتی داخل سالن انتظار فرودگاه رسیدم بیست دقیقه فرصت داشتم. سالن شلوغ

چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟

چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟ فهرستی بنویسیم «چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟ »در طی روز ممکن است موضوعی به ما کمک کند که بهتر کار کنیم و موضوعی باعث

آخرین شعر‌ها

پایان پاییز

🍁پایان پاییز🍁  در فصل پاییز    در فصل رقص برگ و باد  در کوچه‌های ولیعصر قدم بر برگ چنار میگذارم و میگذرم.  صدای قار‌قار کلاغ‌ها، فضا را وهم انگیز

تمامیت

تمامیت زمستان چند سال پیش بود که راهی سفر شدم. آن روز مثل همیشه به موقع رسیدم. وقتی داخل سالن انتظار فرودگاه رسیدم بیست دقیقه فرصت داشتم. سالن شلوغ

چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟

چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟ فهرستی بنویسیم «چطور می‌توانم بهتر کار کنم؟ »در طی روز ممکن است موضوعی به ما کمک کند که بهتر کار کنیم و موضوعی باعث

آخرین نامه‌ها