آخرین مطالب

صید

صید شبی بساط پهن کردیم  از خودمان گفتیم  غریبه هایی بودیم

کلمات

 كلمات    كلمات  مداد دستم بود  خالی بود ذهنم  مبهوت بودم از آن لحظه    چشمانم را بستم   پرت شدم به سرزمین عجیبی    قدم زدم  دیدم چیزهای 

آخرین شعر‌ها

صید

صید شبی بساط پهن کردیم  از خودمان گفتیم  غریبه هایی بودیم

کلمات

 كلمات    كلمات  مداد دستم بود  خالی بود ذهنم  مبهوت بودم از آن لحظه    چشمانم را بستم   پرت شدم به سرزمین عجیبی    قدم زدم  دیدم چیزهای 

آخرین نامه‌ها