آخرین مطالب

دوره‌ی خودشناسی

در دوره خودشناسی با ویژگی‌ شخصیت‌های متفاوتی آشنا می‌شوید و این آگاهی از شناخت کمک می‌کند تا افراد را بپذیرید و کمک می‌کند هم با خود به صلح برسید

پایان پاییز

🍁پایان پاییز🍁  در فصل پاییز    در فصل رقص برگ و باد  در کوچه‌های ولیعصر قدم بر برگ چنار میگذارم و میگذرم.  صدای قار‌قار کلاغ‌ها، فضا را وهم انگیز

تمامیت

تمامیت زمستان چند سال پیش بود که راهی سفر شدم. آن روز مثل همیشه به موقع رسیدم. وقتی داخل سالن انتظار فرودگاه رسیدم بیست دقیقه فرصت داشتم. سالن شلوغ

آخرین شعر‌ها

دوره‌ی خودشناسی

در دوره خودشناسی با ویژگی‌ شخصیت‌های متفاوتی آشنا می‌شوید و این آگاهی از شناخت کمک می‌کند تا افراد را بپذیرید و کمک می‌کند هم با خود به صلح برسید

پایان پاییز

🍁پایان پاییز🍁  در فصل پاییز    در فصل رقص برگ و باد  در کوچه‌های ولیعصر قدم بر برگ چنار میگذارم و میگذرم.  صدای قار‌قار کلاغ‌ها، فضا را وهم انگیز

تمامیت

تمامیت زمستان چند سال پیش بود که راهی سفر شدم. آن روز مثل همیشه به موقع رسیدم. وقتی داخل سالن انتظار فرودگاه رسیدم بیست دقیقه فرصت داشتم. سالن شلوغ

آخرین نامه‌ها