آخرین مطالب

شب

 شب شب که می‌شود  صدای عقربه‌ها تنهایی را به رخ می‌کشد  شب که می‌شود  خون لحظه ها به قلب خاطرات میریزد و روح در رکاب خاطرات می‌رود و تن

خمودگی

خمودگی گاهی این خمودگی  در لحظه‌های شاد  آدمی را  بدون حضور   آشفته می‌کند.   گاهی این خمودگی  در لحظه‌های بی‌حسی  آدمی را  میان بودن و نبودن   رها

دوره‌ی خودشناسی

در دوره خودشناسی با ویژگی‌ شخصیت‌های متفاوتی آشنا می‌شوید و این آگاهی از شناخت کمک می‌کند تا افراد را بپذیرید و کمک می‌کند هم با خود به صلح برسید

آخرین شعر‌ها

شب

 شب شب که می‌شود  صدای عقربه‌ها تنهایی را به رخ می‌کشد  شب که می‌شود  خون لحظه ها به قلب خاطرات میریزد و روح در رکاب خاطرات می‌رود و تن

خمودگی

خمودگی گاهی این خمودگی  در لحظه‌های شاد  آدمی را  بدون حضور   آشفته می‌کند.   گاهی این خمودگی  در لحظه‌های بی‌حسی  آدمی را  میان بودن و نبودن   رها

دوره‌ی خودشناسی

در دوره خودشناسی با ویژگی‌ شخصیت‌های متفاوتی آشنا می‌شوید و این آگاهی از شناخت کمک می‌کند تا افراد را بپذیرید و کمک می‌کند هم با خود به صلح برسید

آخرین نامه‌ها