شعرهای من

شب

 شب شب که می‌شود  صدای عقربه‌ها تنهایی را به

ادامه مطلب »

صید

صید شبی بساط پهن کردیم  از خودمان گفتیم  غریبه هایی

ادامه مطلب »